Thursday, March 15, 2012

Motels, part 3


Smith's Motel

Waitsburg Motel